Friends of Pax Christi International

Cardinal Alfrink Peace Fund 2020 Annual Report

English version

Cardinal Alfrink Peace Fund 2019 Annual Report

English version

Cardinal Alfrink Peace Fund 2018 Annual Report

English version

Cardinal Alfrink Peace Fund 2017 Annual Report

English version

Cardinal Alfrink Peace Fund 2016 Annual Report

English version

Statutaire naam:
Stichting Kardinaal Alfrink Vredesfonds
RSIN / fiscaal nummer: 814897599
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 024- 3772436
E-mailadres: ben.schennink@inter.nl.net

Website: https://paxchristi.net/  

Postadres: Dr. Hessel Groeneveldstraat 2 –  6543 KZ Nijmegen

Bestuur

De heer E.H.N. De Jonghe (Voorzitter)
De heer W.J.J. Caekelbergh (Penningmeester)
De heer W,J.J. Caekelbergh (Secretaris)
De heer J.H.M. Hanssens (Bestuurslid)
De heer B.H.C. Schennink (Bestuurslid)
De heer J.R.T.M. Peters (Bestuurslid)
De heer J.A.N. Stuyt (Bestuurslid)

Doelstelling

Missie:
– garantiefonds voor de beveiliging van de belangen van het personeel in dienst van Pax Christi Internationaal (PXI) – liquiditeitsfonds voor PXI om de tijdskloof tussen uitgaven en verwachte inkomsten te overbruggen – garantiestelling voor activiteiten van PXI buiten de normale begroting – reserve om exploitatietekorten van PXI te dekken – beschikbaar stellen van een bedrag voor de jaarlijks toe te kennen Pax Christi International Peace Award

Doelstelling:
Het op internationaal niveau bevorderen, ondersteunen en propageren van het vredeswerk. met name door het verlenen van financiële steun aan Pax Christi Internationaal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Beleidsplan goedgekeurd in 2013

De stichting Kardinaal Alfrink Vredesfonds (KAVF)  heeft ten doel:
“ het op internationaal niveau  bevorderen, ondersteunen en propageren van het vredeswerk, met name door het verlenen van financiële steun aan  … Pax Christi Internationaal  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” (Artikel 2 statuten)
De doelstelling financiële steun aan Pax Christi Internationaal (PXI) is door het  KAVF  als volgt uitgewerkt:
a.     het KAVF is een garantiefonds voor, en is een bijdrage in de beveiliging van de belangen van het personeel in dienst van PXI. Voor deze doelstelling dient het KAVF een minimale reserve te hebben van de personeelskosten van het secretariaat van PXI gedurende ėėn jaar en met voorkeur, het dubbele van deze kosten die in het normale budget van PCI staan
b.     het KAVF is een liquiditeitsfonds voor PXI teneinde door middel van in beginsel laag-rentende kasgeldleningen de tijdskloof tussen uitgaven en verwachte ontvangsten te helpen overbruggen
c.      het KAVF is een garantiestelling voor buiten de normale begroting om te ondernemen activiteiten, waarvoor de fondswerving nog niet geheel is afgerond of nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd
d.     het KAVF dient als algemene reserve, teneinde eventueel exploitatie tekorten van PXI te dekken
e.     het KAVF stelt  een bedrag beschikbaar voor de jaarlijks toe te kennen Pax Christi International Peace Award
Doelstelling a) is de belangrijkste doelstelling en de uitgaven voor  de doelstellingen b, c, d en e  kunnen niet meer bedragen dan de aangroei van het KAVF, welke zal bestaan uit de rente-baten en eventuele andere inkomsten.
In de komende vijf jaar wil het KAVF haar vermogen aanvullen zodat ze niet alleen haar taak als  garantiefonds kan vervullen maar ook het bedrag voor de Pax Christi Peace Award kan garanderen en daarnaast  middelen heeft om op internationaal niveau het vredeswerk – in het bijzonder dat van PXI – te bevorderen en te ondersteunen.

Vastgesteld door het bestuur van het KAVF in Antwerpen op 28 oktober 2013

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vakantiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Statutair is bepaald dat de bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden
Beloningsbeleid medewerkers:
De Stichting heeft geen medewerkers

Cardinal Alfrink Peace Fund 2016 Annual Report

English Version